Akce prodloužena do 31. 12. 2022.

Pravidla akce

Pravidla propagační akce Electrolux „Napiš 2 recenze a získej dárek!“

 

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel propagační akce společnosti Electrolux (dále jen „propagační akce“).

 

Odesláním registrace potvrzujete, že jste si přečetl/a následující podmínky a ustanovení, že s nimi souhlasíte a že splníte veškeré požadavky.

 

1. Pořadatel propagační akce:

 

Pořadatelem propagační akce je společnost Electrolux, s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

 

2. Organizátor propagační akce

 

Organizátorem propagační akce je společnost BaGo Sport s.r.o., IČ: 24281859, se sídlem Drnovská 968/36, Praha 6 – Ruzyně, 161 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192608.

 

3. Termín a místo konání propagační akce:

 

Propagační akce probíhá v termínu od 1.11.2021 00:00 hod. do 28.2.2022 23:59 hod. (dále jen „doba konání propagační akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

 

4. Účastník propagační akce:

 

Účastníkem propagační akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky (dále jen „účastník propagační akce“), která splní stanovená pravidla propagační akce.

 

5. Produkty zařazené do propagační akce:

 

Zákazník, který zakoupí u vybraného prodejce elektrospotřebičů některý z níže uvedených produktů značky Electrolux zařazených do akce, může získat 1 ks dárku „Dekorační sadu“ k čističce vzduchu.

 

Specifikace dárku:

 

Dekorační sada obsahující:

 • Prémiový recyklovaný látkový potah
 • Pár dřevěných nožek z kouřového dubu
 • Horní rukojeť z PU kůže
 • Barva břidlicově béžová nebo norský les

 

Modely čističek vzduchu zařazené do akce:

 

WA71-305GY

WA71-305DG

WA51-304WT

 

Akce se vztahuje pouze na produkty dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux, s.r.o. Společnost Electrolux s.r.o. si vyhrazuje právo posouzení původu do akce přihlášeného produktu. Distribuci Dárku k nákupu provádí agentura Bago Sport s.r.o., IČ: 24281859 prostřednictvím společnosti PPL po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli a/nebo organizátorovi poskytnout potřebnou součinnost.

 

Předmětná dekorační sada je poskytována jako dar na základě darovací smlouvy, není na ní tedy poskytována jakákoli záruka ani dána jakákoli odpovědnost pořadatele či organizátora propagační akce za její případné vady.  

 

6. Podmínky účasti v prodejní akci:

 

 1. Zakoupení jednoho z výše uvedených produktů, jež jsou součástí této akce, u   vybraných prodejců elektrospotřebičů v období od 1.11.2021 0:00 hod. do 28.2. 2022 23:59 hod.
 2. Sepsání 2 nezávislých recenzí na zakoupený produkt, přičemž jedna z recenzí musí být provedena na oficiální stránce e-shopu ALZA (v případě nákupu čističky vzduchu na e-shopu ALZA nebo kdekoliv jinde vyjma MALL) nebo MALL (v případě zakoupení produktu na e-shopu MALL) a druhá recenze musí být provedena na webové stránce electrolux.cz https://www.electrolux.cz/leave-a-review-page/?ref=footer
 3. Obě recenze je nutné doložit vložením printscreenu/snímku obrazovky do registračního formuláře zde: https://recenze.muj-electrolux.cz/registracni-formular.html.
 4. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách https://recenze.muj-electrolux.cz a jeho odeslání. Nákup je nutné zaregistrovat do 30 dnů od data zakoupení modelu zařazeného do akce. K registraci je nutné doložit digitální kopii prodejního dokladu vystaveného prodejcem.
 5. Po ověření registračních údajů a schválení registrace bude účastníkovi propagační akce nejpozději do 30 dnů od schválení registrace odeslán příslušný dárek na adresu uvedenou v registraci.
 6. V případě, že zákazník zakoupený produkt vrátí, ztrácí na příslušný dárek nárok.
 7. V případě nedostačujících či chybných údajů bude zákazník kontaktován e-mailem a vyzván k doplnění informací. Pokud podklady odesílatel neobdrží do 14 dnů od vyzvání, bude registrace zamítnuta. Účastník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.

 

Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

 

Odesláním registračního formuláře každý účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou soutěžícím ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli odvolat způsobem dle příslušné platné právní úpravy.

 

 

 

Do propagační akce nebudou zařazeny zejména registrace provedené mimo dobu konání propagační akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky propagační akce. Pořadatel propagační akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací a ověření splnění podmínek včetně sepsání recenzí. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení zakoupeného výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení zakoupeného výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z propagační akce vyřazen bez nároku na dárek.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů kontaktujte organizátora prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách akce https://recenze.muj-electrolux.cz

 

7. Úhrada nákladů na zaslání dárků

 

Náklady na doručení v rámci České republiky hradí organizátor, náklady spojené s doručením ceny včetně daní a cel do zemí mimo EU hradí po předchozí informaci a odsouhlasení účastník.

8. Práva duševního vlastnictví a zpracování osobních údajů

 

Účastí na propagační akci vyjadřuje účastník souhlas s jejími pravidly a prohlašuje, že neporušil ani neporuší práva duševního vlastnictví třetích osob v souvislosti s recenzemi, tj. je původcem recenzí. Účastník poskytuje pořadateli bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít předměty autorskoprávní ochrany týkající se účastníka a/nebo k těm, k nimž má účastník příslušná osobnostní práva, a to ke všem způsobům užití uvedeným v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném v rámci platné právní úpravy, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti s propagační akcí nebo k jiným marketingovým účelům pořadatele a/nebo organizátora.

Pořadatel a/nebo organizátor bude v pozici správce osobních údajů zpracovávat, ať již manuálně či elektronicky, a uchovávat osobní údaje týkající se účastníků v rozsahu:


• jméno a příjmení

• emailová adresa

 

Osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu bude pořadatel a/nebo organizátor zpracovávat za účelem identifikace účastníků. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem pořadatele a/nebo organizátora na řádném průběhu propagační akce, výkon práv a plnění povinností souvisejících s propagační akcí; tyto údaje budou pořadatelem a/nebo organizátorem zpracovávány po dobu … let nebo po dobu delší, pokud tak vyžaduje zákon.

 

Pořadatel a/nebo organizátor je oprávněn při splnění povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu o ochraně osobních údajů v platném znění, předávat osobní údaje svým zpracovatelům a poskytovatelům služeb, jejichž seznam je dostupný u pořadatele a/nebo organizátora. Pořadatel může předávat osobní údaje zpracovatelům v rámci Evropské unie, avšak nebude předávat osobní údaje do třetích zemí, které nezaručují úroveň ochrany osobních údajů přiměřenou podmínkám platným v Evropské unii.

V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů má účastník právo:


i. požadovat na pořadateli a/nebo organizátorovi přístup k osobním údajům a jejich případnou opravu či výmaz,

ii. kdykoli požadovat informace týkající se zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu,
iii. podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování osobních údajů,
iv. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro účastníka mělo právní účinky nebo by se účastníka obdobným způsobem významně dotýkalo,

v. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s jakoukoli žádostí nebo stížností.

 

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně zpracování osobních údajů je možné kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese info@electrolux-akce.cz a/nebo organizátora na e-mailové adrese info@electrolux-akce.cz .

 

9. Závěrečná ustanovení:

 

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v propagační akci. Osoby nesplňující podmínky v propagační akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do propagační akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka propagační akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel propagační akce neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v propagační akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů propagační akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech propagační akce, bude toto učiněno ve formě dodatku a zveřejněno na https://recenze.muj-electrolux.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel propagační akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v propagační akci.

 

Akce platí od 1.11.2021 do 28.2.2022.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace